Messe

Dimanche 20 Janvier 2019
10:30 - 11:30
Lixing
Charles HAMANN * Henriette et Alfred ADAM * Karl GROSS, Henriette et Nicolas SCHMITT et fam. KANNENBERG-GROSS * Marcel BOUR et fam. * Madeleine HOFFMANN * Lucien MALLICK * Alphonse et Rose MULLER et fam. * Edmond GAUER et fam.